KONTAKTY

Stuhy, s.r.o.
Bellova Ves 71
930 52 Bellova Ves
tel: +421908 269 988
info@vasestuhy.sk
Facebook



NOVINKY

arr313.12.2016Milí zákazníci, pred sviatkami sme ešte posledný krát doplnili vianočné zásoby + zopár noviniek.... arr303.10.2016Doplnili sme na sklad viaceré vypredané stuhy českej výroby Dobruška :)... arr3Nájdete nás aj na facebooku!Milí návštevníci, majte po ruke info o všetkých novinkách, ktoré sa u nás objavia a navštívte nás na...

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Na týchto webových stránkach je prevádzkovaný internetový obchod (ďalej len „e-shop“) www.vašestuhy.sk. Predávajúci a prevádzkovateľ e-shopu www.vasestuhy.sk (ďalej len „predávajúci“) je spoločnosť

Stuhy, s.r.o.

sídlo: Bellova Ves 71, 930 52  Bellova Ves

IČO: 47 411 571

DIČ: 2023860806

Spoločnosť nie je platcom DPH.

E-mail:info@vasestuhy.sk

Telefonický kontakt - kedykoľvek Vám to vyhovuje: 00421 908 269 988

 

Bankové spojenie:


Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

- pre platby v EUR pre SR:

číslo účtu: 2300471321, kód banky: 8330

IBAN: SK8583300000002300471321

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

- pre platby v CZK pre ČR:

číslo účtu: 2300471321, kód banky: 2010

Pre nákup v e-shope www.vasestuhy.sk platia tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) v ich aktuálnom znení.

OP bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení, to znamená, že vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito OP, pričom podmienky a ustanovenia v nich uvedené sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim  výslovne neupravené týmito OP sa v prípade, ak kupujúci je konečný spotrebiteľ, riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v aktuálnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzakových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“), v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito OP zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v aktuálnom znení.

Kupujúci (zákazník) odoslaním objednávky súhlasí s OP vyhlásenými predávajúcim (dodávateľom).

 

II. Definícia pojmov

Obchodné podmienky – súhrn dojednaní medzi predávajúcim a kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je s obchodnými podmienkami v ich aktuálnom znení obeznámený a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

Aktuálne znenie obchodných podmienok – znenie OP, ktoré je zverejnené na internetovej stránke www.vasestuhy.sk v čase odoslania objednávky kupujúcim.

Kupujúci - fyzická alebo právnicka osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky e-shopu www.vasestuhy.sk

Registrácia – vyplnenie elektronického formuláru, ktorý obsahuje povinné (označené hviezdičkou) a nepovinné polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom, vrátane osobných údajov. Pre úspešnú registráciu je nevyhnutné vyplnenie minimálne povinných polí.

Objednávkový formulár - elektronický formulár, ktorý obsahuje osobné údaje o kupujúcom, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, miesto doručenia, spôsob doručenia a cenu za doručenie tovaru na adresu doručenia.

 

III. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho, ktorú uskutoční vyplnením a odoslaním objednávkového formulára v eshope www.vasestuhy.sk sa pokladá za návrh kúpnej zmluvy. Takto podané objednávky sa považujú za závazné. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s OP a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Prijatie každej objednávky od kupujúceho sa pokladá za návrh kúpnej zmluvy a jej zavevidovanie je potvrdené formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú v objednávkom formulári uviedol kupujúci.

Za prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy sa pokladá potvrdenie objednávky predávajúcim, ktoré je zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v objednávkom formulári. Týmto e-mailom sa uzatvára kúpna zmluva a tento e-mail je zároveň aj potvrdením o jej uzatvorení.

Akékoľvek zmeny uzatvorenej kúpnej zmluvy sú vecou vzájomnej dohody kupujúceho a predávajúceho. Zmluvné strany nie sú povinné akceptovať navrhované zmeny už uzatvorenej kúpnej zmluvy.

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho môže tiež zaniknúť, a to:

-          odmietnutím návrhu predávajúcim,

-          uplynutím siedmich kalendárnych dní, ktoré má predávajúci na prijatie návrhu, tj na potvrdenie objednávky.

Predávajúci má právo odmietnuť návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho aj bez udania dôvodu.

IV. Storno objednávky

Právo na storno objednávky zo strany kupujúceho – kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Po záväznom potvrdení objednávky má kupujúci právo stornovať objednávku iba po vzájomnej dohode s predávajúcim. V prípade storna už potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikla jednaním kupujúceho (úhrada nákladov na doručenie a balné).

Právo na storno objednávky zo strany predávajúceho - predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, nemá ho na sklade resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. Ak už kupujúci zaplatil zálohu alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto poukázaná späť na jeho účet alebo adresu do 3 pracovných dní odo dňa storna objednávky.

V. Kúpna cena a platby za objednaný tovar

Kúpna cena za objednaný tovar prostredníctvom eshopu www.vasestuhy.sk je uvedená v aktuálnej ponuke tovaru zobrazenej na internetových stránkach eshopu, v objednávke, a tiež aj v e-mailovom potvrdení objednávky, ktoré sa pokladá za prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Kúpna cena je stanovená v mene Euro. Náklady na doručenie a balné nie sú súčasťou kúpnej ceny.

Pri objednávaní tovaru má kupujúci na výber z nasledovných spôsobov platby za objednaný tovar:

1. Platba vopred pred dodaním tovaru – SR a ČR

Platbu vopred môže kupujúci  uskutočniť buď prevodom alebo vkladom na účet kupujúceho, a to po potvrdení objednávky, ktoré sa považuje za prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, vrámci ktorého kupujúci obdrží informácie potrebné pre úhradu, ako sú bankové spojenie, variabilný symbol a celkovú sumu k úhrade vrátane výšky poštovného a balného.

Bankové spojenie pre úhradu platby za tovar:

Pre SR zákazníkov - Fio banka, a.s., číslo účtu 2300471321, kód banky 8330, IBAN účtu SK8583300000002300471321, SWITFT kód FIOZSKBAXXX

Pre ČR zákazníkov - Fio banka, a.s., číslo účtu 2300471321, kód banky 2010

Variabilný symbol - číslo objednávky. Kupujúci za zaväzuje uviesť správny variabilný symbol, pričom berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí predávajúci vedieť priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

Pre českých zákazníkov máme zriadený český účet vo Fio banke, pri prevode zadávajú sumu v CZK (sumu na úhradu v CZK uvádzame v potvrdení objednávky) a uskutočňujú akoby tuzemskú platbu (prevod je teda bez vysokých poplatkov za zahraničnú platbu).

Záväzok kupujúceho zaplatiť za objednaný tovar je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. O pripísaní platby na účet predávajúceho bude kupujúci informovaný e-mailom. V prípade, ak platba za tovar nebude na účet predávajúceho pripísaná do 7 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, ktoré sa pokladá za prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bude objednávka automaticky stornovaná a tovar ponúknutý opätovne na predaj.

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred bez udania dôvodu. V prípade odmietnutia zaplatiť takúto objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

2. Platba na dobierku (v hotovosti) pri prevzatí tovaru – len SR

Platbu za tovar uskutoční kupujúci v hotovosti pri preberaní zásielky od zamestnanca Slovenskej pošty, alebo na príslušnej pobočke Slovenskej pošty v prípade neskoršieho prebratia zásielky priamo na príslušnej pošte.

Záväzok kupujúceho zaplatiť za objednaný tovar je splnený odovzdaním dobierkovej sumy Slovenskej pošte.

Ak v čase doručenia nebol kupujúci zastihnutý na adrese doručenia, jeho zásielka bude uložená na príslušnej pošte po dobu nasledujúcich 17 kalendárnych dní. V prípade, ak si v uvedenej lehote zásielku na pošte kupujúci nepreberie a tovar sa vráti späť na adresu predávajúceho, má predávajúci v zmysle §420 a §442 Občianskeho zákonníka právo na vymáhanie nákladov na doručenie a balné. Faktúra na úhradu poštovného a balného bude  kupujúcemu doručená poštou.

V prípade objednávky tovaru na dobierku predávajúci účtuje kupujúcemu fixný poplatok za dobierku vo výške 0,70 eur.

3. Platba prostredníctvom služby PayPal – SR, ČR

 

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru má kupujúci, ak je spotrebiteľom, právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci odoslaním svojej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci si v zmysle § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru .riadne a včas splnil voči predávajúcemu svoje informačné povinnosti.

Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre odstúpenie od zmluvy vo vyššie uvedenej lehote, musí predávajúceho kontaktovať písomne, a to poštou na adrese Stuhy, s.r.o., Bellova Ves 71, 930 52, elektronicky – e-mailom na adrese info@vasestuhy.sk alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovu adresu predávajúceho Stuhy, s.r.o., Bellova Ves 71, 930 52. V prípade, ak kupujúci využije formulář, ale obráti sa na predávajúcehoso žiadosťou o odstúpenie od zmluvy, táto žiadosť musí obsahovať číslo objednávky, dátum nákupu, kontaktné údaje, doklad o zaplatení a číslo účtu, na ktorý má byť zo strany predávajúceho poukázaná suma za vrátený tovar. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné vyžiadať od kupujúceho na e-mailovej adrese info@vasestuhy.sk

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy s využitím formulára na odstúpenie od zmluvy musí byť tento formulár riadne vyplnený, teda musí obsahovať údaje v ňom požadované.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je doručené predávajúcemu.

Po obdržaní žiadosti o odstúpenie od zmluvy a jej potvrdení zo strany predávajúceho, kupujúci tovar zašle, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, späť na adresu predávajúceho Stuhy, s.r.o., Bellova Ves 71, 930 52, a to za nasledujúcich podmienok:

a)      tovar nesmie javiť známky používania

b)      tovar musí byť nepoškodený

c)      tovar musí byť kompletný

d)      kupujúci zašle tovar spolu s dokladom o kúpe

Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie na ceste späť k predávajúcemu (nie  na dobierku, prevzatie zásielky na dobierku bude odmietnuté).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vráti predávajúci kupujúcemu platbu za tovar, a to kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatečné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, jako je najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Dodatečnými nákladmi sa rozumie rozdřel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platbu zašle predávajúci poštovou poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu za tovaru pred tým, ako mu je tovar doručený späť od kupujúceho alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku jeho používania, má predávajúci právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

Priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti a hmotnosti tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške 1,45 EUR do 10 EUR.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť na jeho adresu.

2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

- ak pri platbe vopred vkladom alebo prevodom na účet redávajúceho neboli pripísané peňažné prostriedky od kupujúceho do 7 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, ktoré sa pokladá za uzatvorenie kúpnej zmluvy,

- ak kupujúci neprevezme zásielku na príslušnej pošte v stanovenej lehote 18 dní kalendárnych dní,

- ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho zaobstarať ho iným spôsobom,

- ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje.

Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu. Predávajúci doručí svoje odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcemu v elektronickém podobe, tj. e-mailom. Už uhradenú kúpnu cenu poukáže predávajúci späť kupujúcemu v lehote 15 kalendárnych dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s ním nedohodol inak.

Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody, a to najmä nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu, pokiaľ k odstúpeniu došlo z dôvodu číslo 2. uvedenom v predchádzajúcom odstavci (neprevzatie dobierky).

Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

VII. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v čo možno najkratšom čase po prijatí a potvrdení jeho objednávky.

V prípade, že nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky pri platbe na dobierku, resp. od pripísania platby na účet predávajúceho pri latbe vopred. Vo výnimočných prípadoch (kapacitné možnosti, chýbajúci tovar na sklade, tovar na objednávku, dohoda s kupujúcim) môže byť dodacia lehota dlhšia, maximálne však 21 kalendárnych dní. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená emailom, prípadne telefonicky na telefónne číslo uvedené v objednávkovom formulári. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním na pošte.

Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad (v písomnej alebo elektronickej podobe), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením  kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim.

VIII. Doručenie tovaru

Doručenie tovaru na adresu dodania kupujúceho je realizované prostredníctvom služieb Slovenskej pošty vrámci celej SR a ČR, prípadne podľa dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Náklady na doručenie nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za doručenie tovaru sa odvíja od váhy a objemu zásielky, pričom sa predávajúci riadi aktuálnym cenníkom Slovenskej pošty. Záväzná cena za doručenie tovaru je uvedená v Potvrdení objednávky.

Zásielky sú podávané nasledovne (ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak):

 

SR objednávky:

- objednávka do 30 eur vrátane:

a) Slovenská pošta - 2,00 eur,

b) poštový kuriér - 4,00 eur,

 

- objednávky nad 30 eur:

a) Slovenská pošta - 0,00 eur,

b) poštový kuriér - 2,50 eur. 

 

ČR objednávky:

Slovenská pošta 4,30 eur.

IX. Prevzatie tovaru

Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade poškodenia obalu zásielky je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s doručovateľom protokol o zistených chybách. V prípade, že k takejto situácii dôjde, je kupukúci povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho.

Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s doručovateľom, je predávajúci oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie.

Pokiaľ zásielka nebola doručená v očakávanom termíne (obvykle do 2 - 3 pracovných dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky – vrámci SR, alebo do 4 – 5 pracovných dní – vrámci ČR) môže si kupujúci overiť, kde sa zásielka nachádza, a to prostredníctvom online systému doručovateľa podľa podacieho čísla zásielky, ktoré kupujúci nájde v potvrdzujúcom e-maile o vybavení jeho objednávky.

Ak doručovateľ zásielku nedoručil resp. ju stratil, je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 17 kalendárnych dní od obdržania  e-mailu o odoslaní zásielky,  kontaktovať predávajúceho.

Pokiaľ nebude predávajúci najneskôr do 17 kalendárnych dní od zaslania e-mailu o odoslaní zásielky informovaný o strate zásielky, bude sa takáto zásielka považovať za doručenú.

X. Záruka, reklamácie a alternatívne riešenie sporov

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho preberaní od doručovateľa a má právo neprebrať dodaný tovar od doručovateľa v prípade viditeľného mechanického poškodenia zásielky. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný spísať so zamestnancom doručovateľa protokol o škode a bezodkladne to oznámiť predávajúcemu.

Dňom prevzatia tovaru začína plynut záručná doba, ktorá trvá 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady na tovare po predložení tovaru spolu s dokladom o jeho zakúpení. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Kupujúci si uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho písomne prostredníctvom emailu (viď. sekcia Kontakt). Vybavovanie všetkých reklamácií sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú na reklamácie jako také.

Kupujúci má možnosti uplatniť si voči predávajúcemu svoje práva aj v rámci alternatívneho on-line riešenia sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on – line (RSO), ktorým je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Sťažnosť môže kupujúci podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 

XI. Ochrana osobných údajov

Kupujúci vrámci svojej registrácie v tomto eshope alebo pri vypĺňaní svojej objednávky dáva súhlas s tým, že údaje o ňom a jeho nákupoch budú shromažďované a používané kvôli zaisteniu dodania tovaru a vybavovaniu prípadných reklamácií. Predávajúci zároveň vyhlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov zaobchádza v zmysle zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje kupujúceho, ktoré uvádza pri nákupe v eshope www.vasestuhy.sk sú dôverné a nie sú poskytované tretím subjektom na ich ďalšie spracovanieTelefonický kontakt alebo e-mail je poskytovaný doručovateľovi za účelom doručenia zásielky. Informácie o nákupoch kupujúceho nie sú poskytované tretej strane.

Predávajúci týmto vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode XI. OP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

XII. Záverečná ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito OP sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Tieto OP platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.vasestuhy.sk v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.

Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.02.2016.

Predávajúci  si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP. Akékoľvek zmeny týchto OP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.vasestuhy.sk.

Na stránke pracujeme...

MTEyZjAy